Rezerwacja Lasertag
Zorganizuj u nas!
Event firmowy, wyjście klasowe czy urodziny dziecka w Szczecinie
Pokoje zagadek w Szczecinie
Tajemnicze przygody czekają na Was
Zarezerwuj już teraz!
Atrakcje dla dzieci i dorosłych w Szczecinie
Zapraszamy
Rozrywka dla każdego w Centrum Szczecina

» Pytania i odpowiedzi / Regulamin

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Jak się ubrać? Gry w Laser Tag nie wymagają specjalnego ubioru. Zalecamy grę w wygodnym obuwiu o płaskiej podeszwie. Ze względu na światła UV zamontowane na całej Arenie zalecamy również ciemniejsze ubrania. Osoby mające jasną odzież są bardziej widoczne i stają się łatwiejszym celem dla przeciwnika.

 

Ile osób może grać? Jednocześnie może grać 10 osób. Przy większych grupach dzielimy zawodników na zespoły. Wówczas tworzy się tzw. mini turniej. W taki sposób jesteśmy w stanie przyjąć nawet 30 osób. Drużyny, które w danej chwili mają przerwę mogą przyjrzeć się szczegółowym wynikom gier, które obsługa po każdej grze przedstawi Uczestnikom.

 

Czy laser jest bezpieczny? Sprzęt do gry wykorzystywany w naszej Arenie nie emituje żadnego lasera. Poniżej przedstawiamy Państwu jak producent opisuje sprzęt. “Zoltar jest grą towarzyską zbliżoną zasadami do tradycyjnego paintball’a z tą różnicą, iż zastosowanie nowoczesnych technologii czyni ją całkowicie bezpieczną i bezbolesną. Podstawową cechą różniącą Zoltar od paintballu jest rodzaj pocisków, które w naszym wykonaniu są strzałami podczerwieni”.

 

Czy można zarezerwować w innych godzinach? Oczywiście tak. Można dokonać rezerwacji poza stałymi godzinami otwarcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

Czy dzieci mogą grać? Tak, oczywiście. Na co dzień odwiedzają nas dzieci czy grupy szkolne. Radzimy jednak aby dzieci do 13 roku życia grały pod opieką rodziców bądź opiekunów. Należy wziąć również pod uwagę czy mniejsze dzieci poradzą sobie z ciężarem sprzętu do gry.

 

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod 500-347-468

Napisz na info@labiryntarena.pl

 

Regulamin dostępny w lokalu do podpisania przed grą – Regulamin – Labirynt Laser Tag Szczecin

Regulamin w wersji angielskiej – Regulamin – angielska wersja

 

REGULAMIN LABIRYNT LASER TAG SZCZECIN

Poniższy Regulamin dotyczy osób korzystających z usług Labirynt Laser Tag Szczecin.

Poniższe warunki zostają zawarte między www.labiryntarena.pl – strona internetowa firmy:

Labirynt Laser Tag Szczecin & Escape Room Szczecin
Labirynt LT Damian Koziołek
al. Niepodległości 18-22 / 510
70-412 Szczecin
NIP: 8522601412

a odbiorcą usługi:

 

1. Każdy gracz przed grą zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Labirynt Laser Tag Szczecin, a także przestrzegania poleceń obsługi lokalu. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Labirynt Laser Tag Szczecin i jego akceptację.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy uprawianiu sportu. Zabrania się udziału w Grze: – osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw), – kobietom w ciąży, – osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: – cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, – cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.

 

3. Uczestnicy noszący okulary bądź inne elementy ozdobne ubioru, powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

 

4. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem dokumentu tożsamości w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka.

 

5. Klient przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry a także sposobu korzystania z wyposażenia.

 

6. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do poniższego Regulaminu.

 

7. Karabinów nie można rzucać, kłaść na ziemię, używać niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy  – nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu.

 

8. Wszelkie usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, w tym odniesione urazy, Gracz jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać obsłudze lokalu.

 

9. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Minimalny wiek uczestników zabawy wynosi 12 lat.

 

10. Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, oraz wyprosić z Obiektu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

 

11. Na terenie Labirynt Laser Tag Szczecin zabrania się: – biegania, skakania oraz czołgania, – agresywnego zachowania w stosunku do innych osób, – używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy, – chwytania broni innego Gracza, – używania broni i wyposażenia Obiektu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia, – wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Obiektu, – wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

 

12. Na terenie Obiektu zabrania się konsumpcji artykułów własnych, spożywania alkoholu oraz obowiązuje całkowity zakaz palenia. Obsługa ma prawo zabronić uczestnictwa w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

13. Obsługa ma prawo wyłączyć z gry osoby nieprzestrzegające Regulaminu.

 

14. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (kopia polisy do wglądu) oraz środki pierwszej pomocy.

 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

 

16. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

17. Ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów / Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

 

1.  Kupujący usługę w toku procedury dokonania rezerwacji usługi, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.

 

2. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione usługi, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

 

3. Dane osobowe Klientów / Użytkowników przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

4. W każdym czasie Klient / Użytkownik może zobowiązać Usługodawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

 

5. Klientowi / Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

 

18.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na naszej stronie.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach i nie mają mocy wstecznej.

 

 

REGULAMIN ESCAPE ROOM SZCZECIN

Poniższe warunki zostają zawarte między www.escapeszczecin.pl / www.labiryntarena.pl – strona internetowa firmy:

Labirynt Laser Tag Szczecin & Escape Room Szczecin
Labirynt LT Damian Koziołek
al. Niepodległości 18-22 / 510
70-412 Szczecin
NIP: 8522601412

a odbiorcą usługi:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej www.escapeszczecin.pl.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

2. ZAKUP BILETU – REZERWACJA

2.1. Dokonanie zakupu biletu (rezerwacja) następuje poprzez witrynę www.escapeszczecin.pl.

2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „Rezerwacja” będącej podstroną Witryny. Aby kupić bilet wstępu (złożyć rezerwację) należy wykonać następujące czynności:

  1. wybrać pokój który ma dotyczyć rezerwacja,
  2. wybrać dzień i godzinę rezerwacji,
  3. podać dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, ewentualnie informacje dodatkowe),
  4. złożyć oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
  5. dokonać rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

2.3. Użytkownik, który dokonał zakupu biletu wstępu (złożył rezerwację), otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.

 

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za bilet wstępu (rezerwację) można dokonać przelewem lub po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji. Formą płatności może być również wcześniej zakupiony voucher podarunkowy.

 

4. OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Każdy gracz zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania Regulaminu Escape Room Szczecin, a także przestrzegania poleceń obsługi lokalu.

4.2. Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się z Regulaminem Escape Room Szczecin i jego akceptację.

4.3. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w grze.

4.4. Zabrania się udziału w grze:

– osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

– osobom, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności: cierpiącym na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, klaustrofobię.

4.5. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy. 

4.6. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego Regulaminu.

4.7. Nie należy przesuwać mebli umieszczonych w pokojach, wspinać się na nie, używać rekwizytów niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia rekwizytów wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich naprawy – nie dotyczy to rys i kosmetycznego zużywania się rekwizytów.

4.8. Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Room Escape Warszawa. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora. 

4.9. Obsługa ma prawo wyprosić z Obiektu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa ma również prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w grze bez podania przyczyny.

4.10. Obsługa ma prawo wykluczyć z gry osoby nieprzestrzegające Regulaminu.

4.11. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz środki pierwszej pomocy.

4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego Regulaminu.

4.13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem imiennego dokumentu w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 15 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka.

4.14. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

5.1 W zależności od rodzaju pokoju drzwi od wewnątrz można otworzyć za pomocą przycisku awaryjnego otwierania (tzw. Panic Button – automatycznie otwiera drzwi) lub kluczem umieszczonym w skrzynce na kluczyk ewakuacyjny. Miejsca te są odpowiednio widoczne i oznaczone.

5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry. 

5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Room Escape Warszawa przed rozpoczęciem zabawy. 

5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. 

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów / Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

1.  Kupujący usługę w toku procedury dokonania rezerwacji usługi, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.

2. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione usługi, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, 
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

3. Dane osobowe Klientów / Użytkowników przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. W każdym czasie Klient / Użytkownik może zobowiązać Usługodawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

5. Klientowi / Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

6.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na naszej stronie.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach i nie mają mocy wstecznej.

Partnerzy

atrakcje dla dzieci Szczecin Urodziny dla dzieci Szczecin imprezy integracyjne szczecin organizacja imprez
urodziny dla dzieci

Rezerwacja

Zarezerwuj już teraz!

Telefon 500-430-860
E-mail: rezerwacje@labiryntarena.pl

kawalerskie Szczecin

Kontakt

al. Niepodległości 18-22 (5 piętro)
70-412 Szczecin

Rezerwacje 500-430-860
E-mail rezerwacje@labiryntarena.pl

PFR 2.0

Labirynt Arena wszystkie prawa zastrzeżone. Zapraszamy: Imprezy firmowe Szczecin, urodziny, atrakcje dla dzieci, rozrywka w Szczecinie, organizacja imprez, kawalerskie i imprezy urodzinowe.
Realizacja: strony internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT